Η Spalandscape παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους εξής τομείς:

  • Μελέτη έργου

  • Σχεδιασμός τοπίου

  • Ανάλυση κόστους

  • Τεχνική υποστήριξη

  • Υπηρεσίες σωστής καθοδήγησης από έμπειρους αρχιτέκτονες τοπίου

  • Έμπειρους συνεργάτες που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο κατασκευής  του έργου